എന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ്


വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം, ഏതാണ്ട് 6 മാസങ്ങള്‍ക്ക്ശേഷം  ഞാന്‍ എന്‍റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ആറു മാസം ജീവിതത്തില്‍  വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍  നടക്കുകയും, അതോടോപ്പം തന്നെ കുറെ അധികം നല്ലതും ചീത്തയും ആയ വ്യക്തികളെ, പ്രതേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ പരിച്ചയപ്പെടാന്‍ പറ്റി.  പുറത്തെ ലോകം എത്രെ വിചിത്രവും, ചതിയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് , ഇടക്ക് നിറകണ്ണുകളോടു ആണെങ്ങിലും മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. അവരില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഞാന്‍ വിവരിക്കാന്‍ ഇടക്ക് ചില പോസ്റ്റുകള്‍ വഴി  ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

3 thoughts on “എന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s